RYANTHEME_cjvutad11
마을이룸학교
■ 마을이룸학교
    마을과 마을공동체를 쉽게 배울 수 있는 입문교육
    ○ 대상
        노원구민 누구나
    ○ 일시
        분기별1회(3월,6월,9월,11월 ) 화,수 10:00 ~ 12:00
        ※ 7월 - 토 10:00 ~ 13:30 (일정 추후 공지)
    ○ 장소
        마을공동체지원센터 2층
    ○ 내용
        ► 마을공동체의 기본 개념
        ► 다양한 마을활동 소개
        ► 네트워크 자리

■ 마을탐방
    심화과정으로 총 2회 진행 (5월,10월 예정)