RYANTHEME_cjvutad11
마을이룸학교
■ 마을이룸학교
    마을과 마을공동체를 쉽게 배울 수 있는 입문교육

    ○ 대상
        노원구민 누구나
    ○ 일시
        매월 첫째 주 목,금 오전10시~12시
        ※ 7월- 주말 8월-야간 진행(추후 공지예정)
    ○ 장소
        마을공동체지원센터
    ○ 내용
        ► 마을공동체의 기본 개념
        ► 다양한 마을활동 소개
        ► 이야기 나눔
    ○ 참가비
        3,000원(다과비로 사용)

■ 마을탐방
    심화과정으로 총 4회 진행